Strona główna » Aktualności » Kluczowe inwestycje” Agnieszki Nowak-Gąsienicy

Kluczowe inwestycje” Agnieszki Nowak-Gąsienicy

Agnieszka Nowak-Gąsienica kandyduje na Burmistrza Miasta Zakopane z myślą o skutecznej kontynuacji ważnych inwestycji i przedsięwzięć oraz utrzymaniu kierunku polityki samorządowej. Spójną całość z tym, co już powstało w ciągu ostatnich 9 lat, tworzy jej program „Szóstka dla Zakopanego”. W ostatnim jego punkcie kryją się „Kluczowe Inwestycje”. To najważniejsze zadania, jakie stoją przed Miastem w najbliższych latach. Część z nich jest już rozpoczęta i wymaga kontynuacji, a część to zupełnie nowe przedsięwzięcia.

– „Kluczowe Inwestycje” to infrastruktura, która musi powstać w Zakopanem, by mogło się dalej rozwijać. Zaplanowałam więc razem z moim zespołem m.in. budowę sali widowiskowej, miejskiego lodowiska i stadionu piłkarskiego, a także kontynuację remontów i modernizacji szkół oraz kolejne inwestycje drogowe. Aby to wszystko było możliwe, będziemy oczywiście nadal pozyskiwać środki zewnętrzne. Do tej pory robiliśmy to bardzo skutecznie. Od 2015 r. z przeznaczeniem na wiele już zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji inwestycji do budżetu miasta trafiło blisko 250 mln zł – podkreśla Agnieszka Nowak-Gąsienica.

„Kluczowe Inwestycje” to następujące przedsięwzięcia:

 • budowa stadionu przy ul. Orkana (w trakcie realizacji),
 • budowa centrum przesiadkowego w Kuźnicach (w trakcie realizacji),
 • nowe połączenie drogowe „zakopianki” z Centrum Komunikacyjnym (w trakcie realizacji),
 • budowa parkingu zaporowego na Spyrkówce,
 • budowa widowiskowej sali wielofunkcyjnej,
 • budowa miejskiego lodowiska,
 • budowa hali sportowej przy SP7 na Cyrhli, kontynuacja remontów i modernizacja szkół (m.in. SP1, SP2, SP4) oraz usprawnienia komunikacyjne w ich rejonie,
 • budowa boiska piłkarskiego,
 • dalsza modernizacja oraz rozbudowa infrastruktury drogowej,
 • skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na dalszy rozwój Zakopanego.

Wśród nowych przedsięwzięć, które zostały ujęte w pozostałych punktach programu, znalazła się także budowa m.in. przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym oraz mieszkań komunalnych i socjalnych, a także rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi (w trakcie realizacji), rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (ścianka wspinaczkowa, skatepark, parki ćwiczeń, place zabaw, miasteczko rowerowe przy ul. Zamoyskiego, zagospodarowanie terenów przyszkolnych na sport i rekreację w SP1, SP2, SP3 i ZCE).

Co istotne, inwestycje te są już przeanalizowane pod względem lokalizacji oraz źródeł finansowania. Program gwarantuje stabilność i ciągłość procesu rozwoju Zakopanego.

–  To nie jest jedynie wizja, ale gotowy plan. Jeśli wygram wybory od razu będę mogła przystąpić do jego realizacji. Poszczególne zadania wpisane w mój program są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, które jako wiceburmistrz znam przecież bardzo dobrze. Znam moje miasto i chcę dalej dla niego pracować – wyjaśnia kandydatka.

Przypomnijmy także krótko najważniejsze inwestycje w Zakopanem zrealizowane i rozpoczęte w latach 2015 – 2024:

 • 2018 r. – Modernizacja zabytkowej Willi Czerwony Dwór

Dofinansowano ze środków Regional­nego Programu Operacyjnego Woje­wództwa Małopolskiego 2014–2020
Wartość inwestycji: 7,3 mln złotych
Wartość dotacji: 3,8 mln złotych

 • 2018 r./2019 r. – Rewitalizacja Równi Krupowej Dolnej i Górnej

Dofinansowano ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo­wisko 2014–2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz­twa Małopolskiego 2014–2020
Wartość inwestycji: 15,3 mln złotych
Wartość dotacji: 7,7 mln złotych

 • 2018 r. – Pierwszy zakopiański budynek komunalny przy ul. Kamieniec 3

Wartość inwestycji: 7 mln zł
Finansowanie: budżet miasta

 • 2018–2023 – Rewitalizacja budynków dworca kolejowego i utworzenie Centrum Komunikacyjnego

Dofinansowano ze środków Regional­nego Programu Operacyjnego Woje­wództwa Małopolskiego 2014–2020
Wartość inwestycji: 79,6 mln złotych
Wartość dotacji: 25,7 mln złotych

 • Od 2022 r. w trakcie realizacji – Węzeł komunikacyjny w Kuźnicach

Dofinansowano ze środków Regional­nego Programu Operacyjnego Woje­wództwa Małopolskiego 2014–2020 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Wartość inwestycji: 30,2 mln złotych
Wartość dotacji: 15,2 mln złotych

 • Od 2022 r. w trakcie realizacji – Budowa Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie „Nasz Dom” przy ul. Kościelnej

Dofinansowano ze środków Rządowe­go Funduszu Polski Ład: Programu In­westycji Strategicznych
Wartość inwestycji: 6,9 mln złotych
Wartość dotacji: 5 mln złotych
Centrum Wsparcia Rodzin w Choro­bie „Nasz Dom” zostanie wyposażone za kwotę ponad 1,5 mln zł.
Wartość dotacji 1,4 mln złotych

 • Od 2023 r. w trakcie realizacji – Stadion Orkana

Wartość inwestycji: 27,6 mln zł Wartość dotacji: 2,4 mln złotych
Miasto podjęło starania o pozyskanie kolejnych dotacji z innych źródeł zewnętrznych. Część środków po­chodzi z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 • Od 2023 r. w trakcie realizacji – Budynek wielorodzinny ul. Kamieniec 25

Dofinansowano ze środków Rządowe­go Funduszu Polski Ład: Program Inwe­stycji Strategicznych oraz ze środków z Funduszu Dopłat z Banku Gospodar­stwa Krajowego w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia bu­downictwa mieszkaniowego
Wartość inwestycji: 42,4 mln złotych
Wartość dotacji: 13,3 mln złotych

 • W okresie od 2015 r. do 2024 r. zrealizowano także inwestycje, remon­ty i modernizacje dróg publicz­nych gminnych i dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Za­kopane, na kwotę ponad 124 mln zł. Objęły one ponad 64 km dróg.

Priorytetami minionej kadencji były ponadto takie zadania jak utworzenie nowoczesnej i ekologicznej komunikacji miejskiej, zadbanie o jakość powietrza, zwłaszcza poprzez program wymiany 800 pieców węglowych oraz rozbudowę sieci gazowej i geotermalnej, a także kwestie majątkowe: komunalizacja spółki Polskie Tatry wartej w 2016 r. ok. 200 ml złotych, a obecnie już blisko 500 ml złotych, zakup terenu pod drogę i parking zaporowy na Spyrkówce, przejęcie od spółki PKP budynku i terenu dworca, zakup dzięki rządowemu wsparciu willi Palace z przeznaczeniem na Muzeum Walki i Męczeństwa, którego otwarcia doczekaliśmy się w ostatnio za sprawą porozumienia z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędem Marszałkowskim i Muzeum Tatrzańskim. Zakopane było i jest doceniane obecnie w wielu niezależnych konkursach i rankingach, m.in. zajęło I miejsce wśród miast powiatowych w całej Polsce w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” podsumowującym kadencję 2018 – 2023.

– Wiele udało się nam przez dwie kadencje zrobić i bardzo chciałabym zachować ciągłość tych działań. Nie boję się też nowych wyzwań i wytyczania nowych kierunków zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami i uwarunkowaniami. Jestem otwarta na Państwa pomysły. Jeśli bliski jest Państwu mój program „Szóstka dla Zakopanego”, bardzo proszę 7 kwietnia oddajcie swój głos na mnie oraz na mój silny i sprawdzony zespół – przekonuje Agnieszka Nowak-Gąsienica, kandydatka na Burmistrza Miasta Zakopane.

Post Fb 7