Strona główna » Aktualności » „Zielone Zakopane” Agnieszki Nowak-Gąsienicy

„Zielone Zakopane” Agnieszki Nowak-Gąsienicy

Prezentację programu Agnieszki Nowak-Gąsienicy „Szóstka dla Zakopanego” rozpoczynamy od pierwszego punktu. Ochrona środowiska to jeden z jej priorytetów. Kandydatka na Burmistrza chce kontynuować dotychczasowe zadania i pomysły, które już się sprawdziły, ale także wprowadzać nowe rozwiązania. „Zielone Zakopane” to dla niej przede wszystkim miasto, w którym wciąż podejmuje się kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza i dba o środowisko.

– To już się udaje, ale możemy zrobić jeszcze więcej, by chronić nasze środowisko, a tym samym nasze zdrowie. Tu potrzebne są kolejne odważne rozwiązania komunikacyjne, postawienie na transport zbiorowy i rowery, a także wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, edukacja ekologiczna i troska o otaczającą nas przyrodę. Łąki, zielone skwery, parki kieszonkowe nie tylko mają cieszyć nasze oko, ale także pozwolić nam oddychać czystym powietrzem. To szczególnie ważne w tak wyjątkowym miejscu u podnóża Tatr, o które musimy się wspólnie troszczyć  – wyjaśnia Agnieszka Nowak-Gąsienica.

Program wyborczy obejmuje dalsze działania na rzecz ochrony środowiska: wymianę pieców, instalację odnawialnych źródeł energii, rozbudowę sieci gazowej i geotermalnej, kontynuację rozbudowy oczyszczalni ścieków Łęgi, rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowę stacji uzdatniania wody, dalszą rewaloryzację terenów zielonych, tworzenie łąk kwietnych, skwerów i parków kieszonkowych oraz edukację ekologiczną.

– W moim programie znalazły się dalsze kroki, będące kontynuacją dotychczasowych zdecydowanych działań. Chcę wprowadzić rozwiązania komunikacyjne ograniczające ruch samochodowy w mieście, takie jak strefa czystego transportu, rozwój ekologicznej komunikacji miejskiej, rower miejski. Ważnym punktem będzie też modernizacja zielonej wyspy na Wojdyłach celem zwiększenia darmowego odbioru segregowanych odpadów od mieszkańców. Myślę też jednak o drobnych rzeczach, które zachęcą mieszkańców do segregacji odpadów i troski o otoczenie. Takim pomysłem dedykowanym właścicielom czworonogów jest montaż automatów na butelki PET wydających karmę dla psów, ale także zwiększenie ilości psich pakietów w mieście i stworzenie wybiegu dla psów – dodaje Agnieszka Nowak-Gąsienica.

Podkreślić trzeba, że dzięki dotychczasowym działaniom Urzędu Miasta Zakopane za kadencji Burmistrza Leszka Doruli na przestrzeni ostatnich lat widać już zdecydowaną poprawę jakości powietrza. Kluczem do sukcesu było pozyska­nie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego dofinansowania w wysokości ponad 8 mln zł na realizację programu wymiany pieców wę­glowych. W latach 2018–2023 zakopiań­czycy zlikwidowali 741 takich pieców, a na ich miejsce zamontowali 651 nowoczesnych i eko­logicznych urządzeń grzewczych. Dane te przekładają się na systematyczny spa­dek ilości zanieczyszczeń w zakopiań­skim powietrzu. Dopuszczalne średnie stężenie pyłu PM 10 wynosi 40 μg/m3. W 2023 roku w Zakopanem utrzymywał się bardzo dobry wynik 19,4 μg/m3 – znacz­nie niższy niż poziom dopuszczalny. Ponadto w la­tach 2015–2023 dzięki dobrej współpracy Urzędu Miasta Zakopane z Polską Spółką Gazową oraz Podhalańską Geotermią wybudowano blisko 42 km sieci gazowej oraz 12 km sieci geoter­malnej. By wesprzeć te działania uruchomiony został  Lokalny Progra­m Osłonowy dla osób ponoszących zwiększone koszty ogrzewania związane z jego zmianą na ekologiczne, wprowadzono także zwolnienie z podatku od nierucho­mości na 5 lat dla osób korzystają­cych z ekologicznych źródeł ciepła.

Kolejne działanie, które przyczyniło się do tego dobrego wyniku, tu stworzenie ekologicznej Komunikacji Miejskiej, a następnie sukcesywne powiększanie liczby linii autobusowych na terenie miasta. W 2023 r. Komunikacja Miejska przewiozła ponad  1,1 mln pasażerów, a od początku swojego istnienia, tj. od 2016 r., aż 6,1 mln osób. Popularność tego środka transportu obecnie zwiększyła jeszcze Zakopiańska Karta Mieszkańca, która upoważnia do bezpłatnych przejazdów.

Z kolei systematyczne nasadzanie drzew i krzewów w Zakopanem nie tylko podnosi estetykę przestrzeni publicznej, ale także ma wymierny wpływ na ochronę środowiska. W latach 2015 – 2023 nasadzonych zostało 7.500 drzew oraz 14.500 krzewów, systematyczne zwiększana była także powierzchnia zieleńców, kwietników, rabat i łąk kwietnych. Montowano również budki lęgowe dla ptaków i hoteliki dla owadów. Działaniom tym towarzyszyły także różne przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej, skierowane nie tylko do najmłodszych, ale do wszystkich mieszkańców. Ciekawą i atrakcyjną jej formą był zwłaszcza ekopikniki. Nad przestrzeganiem przepisów związanych z czystością w mieście i ochroną środowiska dodatkowo czuwa działający od lipca 2019 r. EkoPatrol. 

– To tylko niektóre zadania, jakie na przestrzeni dwóch ostatnich kadencji realizował Urząd Miasta w zakresie ochrony środowiska. Najważniejsza jest ich kompleksowość i konsekwencja w realizacji, to właśnie zakłada mój program wyborczy. Zakopane kojarzy się przyrodą. Tatrzańska i zakopiańska przyroda to bezsprzecznie największy jego atut. Nasze miasto musi być więc coraz bardziej zielone i przyjazne, nie tylko dla mieszkańców i turystów, ale także dla naszej fauny i flory, musi także minimalizować negatywny wpływ na zasoby przyrodnicze TPN, z którym bezpośrednio sąsiadują tereny miejskie – podkreśla kandydatka na Burmistrza Miasta Zakopane Agnieszka Nowak-Gąsienica.

Post Fb 2